Regulamin serwisu i regulamin sprzedaży www.personymieszkaniowe.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 173 ust. 1 pkt 1 prawa telekomunikacyjnego oraz obowiązków wynikających z ustawy o prawach konsumentów. 1. Regulamin określa również zasady zakupu publikacji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu www.personymieszkaniowe.pl, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.

 2. Podmiotem prowadzącym Serwis www.personymieszkaniowe.pl jest Przemysław Chimczak-Bratkowski, działający pod firmą „ThinkCo Przemysław Chimczak-Bratkowski” z siedzibą w Warszawie (00-443) przy ul. Górnośląskiej 7B/7, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP 747-187-53-45, REGON 369547155.

 3. Regulamin określa:
 1. warunki usług świadczonych za pośrednictwem witryny www.personymieszkaniowe.pl, 
 2. warunki zakupu licencji niewyłącznej na korzystanie z elektronicznej publikacji “Persony mieszkaniowe”.
 3. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez każdego użytkownika. 
 4. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z witryny www.personymieszkaniowe.pl oraz świadczonych na niej usług.

Regulamin serwisu i regulamin sprzedaży www.personymieszkaniowe.pl

 

§ 2
Definicje

 1. Serwis – witryna internetowa pod adresem www.personymieszkaniowe.pl
 2. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO.
 3. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.personymieszkaniowe.pl, obejmujący regulamin serwisu oraz warunki i zazsady sprzedaży publikacji cyfrowej “Persony Mieszkaniowe”.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 6. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 9. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna albo osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu.
 10. Sprzedawca/Operator Serwisu/ThinkCo – „ThinkCo Przemysław Chimczak-Bratkowski”, Warszawie (00-443) przy ul. Górnośląskiej 7B/7, NIP 747-187-53-45, REGON 369547155.
 11. Klient lub zamiennie Kupujący – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych;
 12. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta. 
 13. Przewodnik – należy przez to rozumieć zbiorczo pliki elektroniczne zawierające  treści tekstowe, ewentualnie materiały audiowizualne, będące utworami w rozumieniu Prawa autorskiego. Plik elektroniczny może być zapisany w formacie PDF, EPUB, MOBI lub innym oferowanym przez ThinkCo w ramach Sklepu internetowego, stosownie do informacji podanej obok wybranego typu publikacji.

DZIAŁ I – REGULAMIN SERWISU

§ 3
Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i dobrowolne, zaś w przypadku chęci zakupu Przewodnika, odpłatne i dozwolone dla osób fizycznych i prawnych posiadających zdolność do czynności prawnych.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz wiąże się ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1.

§ 4
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności:
 3. podawanie w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych;
 4. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie;
 5. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych, jej pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich;
 6. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 7. ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu Serwisu, używanie lub umieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

§ 5
Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Dla Korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies, tj. informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie oraz innym urządzeniu mobilnym Użytkownika.) Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie i aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
 5. Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 6. Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 7. Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl. 

§ 6
Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. ThinkCo świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
 2. usługę kontaktu – formularz kontaktowy oraz usługę newslettera;
 3. zakupu licencji niewyłącznej na korzystanie z elektronicznej publikacji Przewodnika. 

§ 7
Kontakt/Newsletter

 1. ThinkCo świadczy usługę formularza kontaktowego, umożliwiającego Użytkownikowi Serwisu nawiązanie kontaktu. Skorzystanie z usługi wymaga wprowadzenia treści wiadomości, podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, za pośrednictwem którego ThinkCo sporządzi odpowiedź na zapytanie Użytkownika. 
 2. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne. Wybór opcji “Wyślij” oznacza akceptację warunków świadczenia usługi oraz oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od ThinkCo materiałów stanowiących elementy marketingu bezpośredniego za pośrednictwem elektronicznych urządzeń końcowych oraz automatycznych środków wywołujących – tj. zgody, o której mowa w art. 171 ustawy prawo telekomunikacyjnych oraz zgody, o której mowa w art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 3. ThinkCo świadczy w Serwisie usługę newslettera. Skorzystanie z usługi Newslettera możliwe jest w trakcie zakupu Przewodnika poprzez wybór odznaczenie zgody na otrzymywanie od ThinkCo materiałów stanowiących elementy marketingu bezpośredniego za pośrednictwem elektronicznych urządzeń końcowych oraz automatycznych środków wywołujących – tj. zgody, o której mowa w art. 171 ustawy prawo telekomunikacyjnych oraz zgody, o której mowa w art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 8
Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych osobowych, podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, ThinkCo pełni funkcję Administratora. Danymi takimi mogą być dane zawarte przy składaniu zamówienia.
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. 
 4. Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: polityka prywatności

§ 9
Kontakt i reklamacje funkcjonowania Serwisu

 1. ThinkCo dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Serwisu. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Serwisu na adres poczty elektronicznej: kontakt@thinkco.pl
 2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez ThinkCo odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 3. ThinkCo może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację ThinkCo udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.
 5. Wszelkie reklamacje wykraczające poza zakres funkcjonowania Serwisu należy kierować bezpośrednio do dostawców oprogramowania lub hostingodawcy. 

§ 10
Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Serwisu ze względu na jej modernizację.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności witryny spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Biura projektowego.

DZIAŁ II – REGULAMIN SPRZEDAŻY

§ 11
Zakup Przewodnika

 1. Usługa zakupu licencji na korzystanie z wybranej publikacji elektronicznej realizowana jest w oparciu o treść niniejszego Regulaminu oraz warunki korzystania z Przewodnika, o których mowa w § 15. 
 2. Całkowita cena za udostępnienie danej publikacji podawana jest do wiadomości w Serwisie w ramach informacji o danej publikacji lub w treści zamówienia na daną publikację.
 3. Kupujący składa zamawia publikację za pośrednictwem Serwisu stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych na stronie www.personymieszkaniowe.pl
 4. Aby nabyć treść wybranej publikacji należy wypełnić elektroniczny formularz zamówienia, a następnie potwierdzić chęć zakupu wybierając opcję „Kupuję i Płacę”. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza zamówienia system teleinformatyczny Serwisu będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania zamówienia.
 5. W trakcie realizacji usługi zakupu Przewodnika Kupujący zostanie poproszony o podanie:
 1. adresu poczty elektronicznej;
 2. imienia i nazwiska;
 3. adresu z numerem domu i kodem pocztowym;
 4. wybór opcji płatności. 
 5. Kupujący może również wprowadzić w Serwisie swój NIP, nabywając produkt w ramach działalności gospodarczej (jdg, spółki etc.), akceptując, że wówczas traci status Konsumenta w rozumieniu ustawy o ochronie praw konsumentów i rezygnuje z uprawnień, o których mowa w § 14 Regulaminu. .
 6. Po prawidłowo wypełnionym formularzu zakupu, Kupujący zostaje przeniesiony na stronę zewnętrznego operatora w celu zrealizowania płatności zgodnie z wybraną wcześniej opcją. 
 7. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 8. Po pomyślnym zrealizowaniu transakcji, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 72 godzin na adres mailowy Kupującego, podany w trakcie sprzedaży, ThinkCo przekażę potwierdzenie realizacji zamówienia oraz wybraną i opłaconą publikację Przewodnika. Warunki korzystania z Przewodnika znajdują się w § 15. 

§ 12
Reklamacje Zakupu

 1. Kupujący ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@thinkco.pl pisemnie na adres aktualnej siedziby ThinkCo z dopiskiem „Reklamacja dot. publikacji” lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 503 550 513 w przypadku problemów z dostępem do zakupionej publikacji, pobraniem pliku z zakupioną publikacją lub otwarciem takiego pliku, w szczególności, gdy:
 1. pobrany plik zawierający publikację okaże się uszkodzony,
 2. w terminie 72 godzin liczonych od momentu zapłaty ceny publikacja nie zostanie Klientowi udostępniona w sposób wskazany w § 11 ust. 9.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu, który Kupujący zgłasza, jego imię i nazwisko lub imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Kupującego reklamację, numer zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Kupującym (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji).
 4. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
 5. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu udostępnienia publikacji Kupującego, nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 13
Rozwiązanie umowy

 1. W wyniku złożenia przez Kupującego zamówienia na publikację, jej opłacenia i potwierdzenia otrzymania płatności przez ThinkCo dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie. 
 2. W przypadku płatności dokonywanych przelewem za tożsame z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest udostępnienie Kupującemu publikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w momencie zakupu.
 3. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Kupujący taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy otrzymał publikacje.
 4. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Użytkowników posiadających status Konsumenta uregulowano w § 14. 

§ 14
Przepisy dotyczące Konsumentów

 1. Poniższe postanowienia mają zastosowanie jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do umów zawartych pomiędzy ThinkCo i Konsumentem, zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsument, składając zamówienie na zakup publikacji poprzez wybór opcji “Kupuję i Płacę”, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, nawiązując z ThinkCo umowę na odległość, której przedmiotem jest udostępnienie Konsumentowi treści Przewodnika na warunkach opisanych w § 15.  
 3. Z zastrzeżeniem ust. 7, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając ThinkCo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy kontakt@thinkco.pl. Konsument może także odstąpić od Umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. ThinkCo ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
 6. ThinkCo ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. ThinkCo dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do umów sprzedaży publikacji, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez ThinkCo o utracie prawa odstąpienia od umowy. Za moment rozpoczęcia spełnienia świadczenia należy rozumieć udostępnienie Konsumentowi publikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej w trybie opisanym w § 11 Regulaminu.  

§ 15
Warunki korzystania z Przewodnika

 1. Serwis zawiera materiały chronione prawem autorskim i własności przemysłowej, podlegające ochronie prawnej, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
 2. ThinkCo oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie zbywanych odpłatnie publikacji cyfrowej wersji Przewodnika oraz treści graficznych Serwisu.
 3. Użytkownik może korzystać z materiałów prezentowanych w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego użytku. Jakiekolwiek korzystanie z tych materiałów poza ten zakres wymaga uprzedniej pisemnej zgody ThinkCo.
 4. Jakiekolwiek publikacje Przewodnika lub kopiowanie i publikowanie innych elementów umieszczone w Serwisie, ich zwielokrotnianie lub publiczne odtwarzanie wymaga zgody ThinkCo udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Nabycie dostępu do treści Przewodnika uprawnia Kupującego wyłącznie do korzystania zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią, bez możliwości zwielokrotniania, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem w całości lub we fragmentach. Niedozwolone jest również dystrybuowanie treści udostępnianych w Serwisie lub treści Przewodnika bez względu na cel i formę tych działań.
 6. Użytkownik nabywający dostęp do treści Przewodnika ponosi odpowiedzialność za zwielokrotnianie, kopiowanie, dystrybuowanie lub wykorzystywanie tych treści przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp dzięki Użytkownikowi.

§ 16
Zmiana Regulaminu

 1. ThinkCo zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie Regulaminu Serwisu i Regulaminu Sprzedaży. .
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu w Serwisie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym w Serwisie.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie pod adresem: personymieszkaniowe.pl/regulamin/

§ 17
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), RODO oraz ustawa o prawach konsumenta.  ddni